پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان با طناب و بدون داربست

توسط صادق احمدوند در خدمات کار در ارتفاع 10 نظر

درز انقطاع فاصله ای است جهت جدا سازی دو ساختمان مجاور از یکدیگر،جهت جلو گیری از حوادثی در آینده از…