پوشاندن درز انقطاع | بستن درز انقطاع | پوشش درز انقطاع در نما

توسط احمد احمدوند در خدمات کار در ارتفاع 10 نظر

درز انقطاع فاصله ای است جهت جدا سازی دو ساختمان مجاور از یکدیگر،جهت جلو گیری از حوادثی در آینده از…